Att vara ledamot

Vid Militärsällskapets grundande var endast fast anställda officerare ledamöter. Ledamotskapet har därefter kommit att utvecklas så att även reservofficerare eller andra med anknytning till totalförsvaret kan bli ledamöter. Även annan svensk medborgare som bedöms vara till nytta för sällskapet kan bli ledamot och detsamma gäller för utländska officerare som har tillfällig tjänstgöringsort i Stockholm.

Som ledamot betalar du en inträdesavgift vid inträde i sällskapet, därefter en årlig årsavgift. Dessa två bestäms vi Allmänt Sammanträde (sällskapets årsmöte).

Därutöver kan ledamotskap även (efter särskild prövning) ges som  provinsledamotskap. Årsavgift 50% av ordinarie ledamotskap.

Ständigt ledamotskap kan (efter särskild prövning) ges. Engångsbelopp 15 x årsavgiften.

Förening och företag kan ingå avtal med Militärsällskapet för att få använda sällskapets lokaler. För föreningar och företag sker individuell prissättning.

Formulär för ledamotsansökan finns här.

Ledamotsförmåner:

  • rätt att vistas i Militärsällskapets lokaler under ordinarie öppettider.
  • rätt att inta lunch på militärsällskapet och medföra gäst.
  • rätt att hyra Militärsällskapets lokaler för egna arrangemang. All servering sker i Militärsällskapets regi.
  • vill Du ta med ett större antal gäster, för t ex firande av något slag, bör i förväg överenskommelse träffas om arrangemang, tider mm med VD.
  • köpa rabatterade lunchkuponger för eget bruk.
  • ledamot äger rätt att utnyttja sällskapets samarbetsavtal med klubbar och företag.
  • köpa lunch för ledamotspris.
  • möjlighet att påverka Militärsällskapets verksamhet genom deltagande i Allmänt Sammanträde som skall äga rum före juni månads utgång.
  • ledamot får inloggningsuppgifter till sällskapets hemsida.

Ledamotskort
Vid ledamotskap i Militärsällskapet utfärdas ett kort som bevis för ledamotskapet. Kortet hjälper sällskapet att utveckla nya ledamotsförmåner så som vänklubbar och rabatter. Kortet skall vara märkt med giltigt årsklistermärke och är i alla lägen personligt och knutet mot en enskild ledamot. Efter erlagd ledamotsavgift skickas ledamotskortet med brev till ledamoten. Kortet skall alltid visas upp vid betalning på mässen.