Om Militärsällskapet

Sedan år 1852 har generationer av officerare från alla försvarsgrenar samlats och funnit gemenskap på Militärsällskapet. Denna tradition, som sträcker sig över drygt 170 år, präglar sällskapets lokaler, vilka rymmer en betydande tavelsamling, ett bibliotek, värdefulla inventarier och minnesvärda artefakter.

Militärsällskapet, tidigare känt som ”Milikosen”, utgör den enda gemensamma mässlokalen i landet för samtliga försvarsgrenar. Det är en privat sammanslutning, en medlemsklubb, som välkomnar yrkesofficerare, reservofficerare och andra som delar sällskapets syften.

Militärsällskapets syfte är att tillhandahålla sina medlemmar lämpliga klubblokaler och främja en stark samhörighet mellan dem. Sällskapets mässlokaler är belägna på Valhallavägen 104 i Stockholm och erbjuder utöver lunch även en rad aktiviteter såsom föredrag sista måndagen varje månad och pubkvällar på torsdagar, då medlemmar kan umgås i avslappnad atmosfär.

Årligen arrangeras även flera klubbmiddagar, däribland kräftskiva, gåsagille, julmiddag och sporadiskt högtidsmiddagar. Vårt samarbete med utländska systerklubbar är också värt att nämna.

Vi erbjuder välsmakande mat från vårt eget kök till både dagliga luncher och förbeställda måltider. Vår vänliga service och trivsamma miljö gör att alla känner sig välkomna och hemma hos oss.

Militärsällskapets höge beskyddare

Sedan Carl XVI Gustafs trontillträde hösten 1973 har konungen varit Militärsällskapets höge beskyddare. Detta bekräftades i det meddelande Militärsällskapets dåvarande ordförande Sten Ljungqvist mottog från förste hovmarskalk Thomas Wachtmeister i december 1973.

Traditionen att Sveriges regent skänkt sitt beskyddarskap för Militärsällskapet har följt ätten Bernadotte sedan sällskapet grundades. Åren 1865-72 var dåvarande HKH prins Oscar, sedermera konung Oscar II, sällskapets ordförande. Deras majestäter konungarna Carl XV, Oscar II, Gustav V och Gustaf VI Adolf har alla varit sällskapets höge beskyddare.

Historia & Grundande

Militärsällskapet grundades den 2 januari 1852, då reglerna för sällskapet antogs. Dessförinnan hade en bestyrelse (senare justerat till direktion) valts den 27 december 1851.

Sällskapet ville vara en för alla officerare öppen sammanslutning, där ledamöterna ”under skämt och allvar, liksom hemma hos sig sjelfva, kunna utbyta tankar och åsigter, vare sig i militära eller andra ämnen, der de kunna lära sig känna de många olika förhållanden som inom vårt land och vår här finnas, och där de kunna inhemta hvad som händt och händer i världen” – ett ändamål som har kommit att bli oförändrat under Militärsällskapets levnadstid.

Som stiftare räknas de tre löjtnanterna greve F. Horn, Andra livgardet, friherre J. T. Beck-Friis, Livgardet till häst, och R. Peyron, Svea livgarde, ”hvilka med allvar och berömvärd ihärdighet lyckades intressera så många för saken, att planen kunde sättas i verket”. Vi har alltså att tacka dessa tre för att sällskapets grundande.

Militärsällskapets medalj

Sedan 2002 har Militärsällskapet en minnesmedalj. Den instiftades i samband med Militärsällskapets 150 årsjubileum. Enligt medaljens statuter skall den efter 2002 delas ut som förtjänstmedalj. Detta kan vara till ledamöter efter goda prestationer inom sällskapet.

Prestationerna kan handla om klubbens överlevnad eller klubbens administration. Nedan finns samtliga mottagare publicerade. Direktionen välkomnar alltid ledamöters nomineringar. Kontakta i så fall sällskapets Medaljkommitté,
medalj@militarsallskapet.se.