Om MFAB


Militärsällskapet bildades 1852 för att vara en klubb för officerare från alla förband och vapenslag. Den dagliga driften av Militärsällskapet sköts av sällskapets verkställande direktör. VD:n rapporterar till sällskapets direktion som väljs vid det årliga Allmänt Sammanträde (vanligtvis i april varje år).

Den 2 maj 1918 bildades Militärsällskapets Förlags AB (MFAB) med syftet "att stödja och samarbeta med Militärsällskapet i frågor av ekonomisk natur samt genom inköp av passande fastighet bereda sällskapet klubblokaler och idka restaurationsrörelse". Idag äger MFAB sällskapets klubbvåning.

Under åren har ledamöter getts möjlighet att köpa aktier i MFAB och på så sett kunna stödja sällskapet ekonomiskt. Sällskapet är en stor ägare av aktier i MFAB och innehar absolut ägar-och beslutsmajoritet.

Med andra ord går det att både vara ledamot av Militärsällskapet (klubbgemenskapen) och vara aktieägare i MFAB (förvaltningsbolaget).

Årsredovisningar
(Inloggning krävs)
Bolagsordning
(Inloggning krävs)